top of page

Om Jacques / About Jacques

2014-07-25 08.22.54 - Kopi (2).jpg

Jacques Seferian Mattiessen blev født i København i 1960. Han gik bort i 2021. Han voksede op i en tværkulturel og kunstnerisk/intellektuel atmosfære med en dansk far, som var maler, skulptør og teatermand og en fransk-armensk mor, som var lærer og professor i fransk. De rejste meget i Europa og under to år boede og arbejdede de i Algeriet, i den første selvstændighedsperiode i 1960’erne.

Jacques begyndte at arbejde med scenekunst allerede 1977, blot 17 år gammel – som danser og fysisk performer. Han fik sin uddannelse i teknikkerne, dramaturgi og forståelse for scenekunsten gennem Masters og hårdt arbejde. Som teenager hos Ann Crosset i København, Etienne Decroux og Yves Lebreton i Paris og senere hos Teatro Potlatc og Farfa/Pio di Buodo og Iben Nagel Rasmussen i Italien, under vingerne af Odin Teatret. Som 23-årig underviste han kommende skuespillere ved Statens Scenekunstskole i fysisk drama og skuespil.

I 1986 begyndte han sin karriere som dramatiker og sceneinstruktør, først som assistent for nogle af de mest fremtrædende instruktører i Danmark dengang – og for sig selv, med børeteater.

Hans dybe forståelse for det fysiske sprog og drama, hans intuitive og ’enkle’ kontakt med barnets måde at tænke og føle på og hans personlige stærke (og bløde) kunstneriske valg, gjorde ham til en populær instruktør inden for genren. Han har skrevet mere end 50 og instrueret mere en 70 forestillinger i Danmark. For voksne, børn og unge.

 

Helt fra fødslen, gennem sin familie og i sin professionelle karriere, havde han en stærk og naturlig forbindelse med det tværkulturelle og interkulturelle felt. Som danser og performer turnerede han internationalt og hans produktioner har senere turneret internationalt. I 1992 fik han sit første job som dramatiker og instruktør i udlandet – i Italien, som senere blev efterfulgt af Tyrkiet, Rusland, Nepal, Burkina Faso, Uganda, Uruguay, Kroatien, Mali, Tanzania, Sverige, Grønland ….

 

I 2007 stiftede Jacques Passepartout Theatre Production/PTP, som sit ’eget’ teater – med fokus på det interkulturelle, internationale netværk, på samarbejdsprojekter og produktioner – og i denne kontekst; for teaterproduktioner og forestillinger med høj kvalitet for børn og hele familien.

 

PTP fik en høj kunstnerisk og filantropisk ambition. PTP arbejder og skaber projekter og produktioner i Danmark og udlandet – om komplicerede emner i menneskets liv, med respekt for den aktuelle kulturkontekst.

 

Jacques kunstneriske form og metode havde på en måde ikke noget navn. Han fulgte ikke én speciel skole, genre eller regelsæt for at skabe sine forestillinger. Alligevel var og er man ikke i tvivl når en forestilling kommer fra hans hånd.

 

Jacques ville fortælle historier – om livet, glæde, sorg, konflikter, krig, kærlighed og venskab – om det at være et menneske. Han skrev selv historierne eller arbejdede med andre dramatikers stykker, men han brugte også ofte folkeeventyr pga. den gode historie, visdom og ’morale’.

 

For at fortælle historien, vælgte han den genre og visuelle form han syntes passede for at forløse lige netop den historie. Han arbejdede med traditionel teater, med nonverbal teater, med musik-baserede forestillinger og koncerter og med dukketeater i alle former. Formen mente han var en vej og et værktøj til at fortælle en historie. I valget spillede også den praktiske virkelighed såsom budget, sprog, kulturel kontekst, tid og rum, en stor og betydningsfuld rolle. Han tænkte på disse omstændigheder som en naturlig del af processen og forestillingen -  ikke som et begrænsende problem.

 

Fortælleteknisk havde han fokus på kroppen, kroppens impulser og signaler som udgangspunktet for indtrykkene og udtrykkene. Skuespillene skal mærke og være bevidste om dette instrument – og have evnen til at bruge det ærligt i hvert øjeblik. Dette princip, eller krav, gælder for både en skuespiller og en dukkefører. For at kunne gøre det, kræver det at skuespilleren, uanset hvor veluddannet og erfaren han/hun er, føler sig tryg i arbejdet. Jacques hovedrubrik for processen var derfor: Giv tid, tillid og mental tryghed. Derfor arbejdede han på, at i produktionsprocessen kende skemaet, hvad der skal gøres og hvornår, frustrationerne og tvivlen og derigennem kunne udfylde rollen som kaptajnen, som sørgede for at alle kom trygt hjem.

 

For at beskrive Jacques’ kunstneriske univers og karakteristik, kan man bruge ord som roligt, lyttende, filantropisk – og på samme tid dybt innovativt, overraskende, farvefyldt og modigt. Hans forestillingen fortæller oftest en alvorlig historie, nogen gange mange tragisk – men formen og atmosfæren er let og fyldt med musik og komiske karakterer, situationer og opfindelser. Som publikum får du ikke altid en lykkelig slutning, men du får altid håb!

Jacques Seferian Matthiessen was born in Copenhagen in 1960. He passed away in 2021.

He grew up in a cross-cultural and artistic/intellectual context with a Danish father, who was Painter, Sculptor and Theater maker and a French-Armenian mother, who was Teacher and Professor in French. They travelled a lot in Europe and for two years, they even lived and worked in Algeria during the emancipatory period in the 60’s.

 

Jacques began to work with Performing Arts already in 1977, only 17 years old - as a dancer and physical performer. His education in the techniques, the dramaturgical universe and the deeper understanding of Performing Arts grew into his body and mind by Masters and by hard work.

As teenager, he joined classes by Ann Crosset in Copenhagen, Etienne Decroux and Yves Lebreton in Paris, learning ‘mime corporel’. He joined Teatro Potlatch and Farfa/ Pino di Buodo and Iben Nagel Rasmussen in Italy, both under the wings of Odin Theatre. In an age at 23, he was teaching coming actors at the National Danish for Performing Arts – in physical drama and acting.

 

In 1986, he started his career as Playwright and Stage Director, as an assistant for some of the most outstanding Directors in Denmark on the big scenes and – on his own – for children’s theater.

His deep understanding for the physical drama/language, his intuitive and ‘simple’ connection with the child’s way of thinking and feeling and his very personal, strong (and smooth) artistically choices, made him to a popular Stage Director within the genre and wrote more than 50 plays and directed around 70 performances – in Denmark. For adults and for children and youngsters.

 

From the very beginning, by birth and family and in professional career, he had a strong and mandatory connection to the cross-cultural and international field. As dancer and performed he toured a lot internationally and his productions have been touring internationally. In 1992, he got his first job as Playwright and Director outside Denmark – in Italy, which have been followed by Turkey, Russia, Nepal, Burkina Faso, Uganda, Uruguay, Croatia, Mali, Tanzania, Sweden and Greenland ….

 

In 2007, Jacques founded Passepartout Theatre Production/PTP, as ‘his own’ theatre organization – with focus on the intercultural, international network, on collaborations and production – for high qualitative theater productions and performances for children and the whole family.

PTP got a high philanthropic and artistic ambition. PTP work and creates projects and productions in Denmark and abroad – about difficult subjects in Human life, with respect for the actual mindset and culture.

 

 

Jacques’ artistic form and methods had, in a way, no name. He did not follow a certain school, genre or set of rules in creating his plays/performances. Nevertheless, you can see and feel for sure, when a performance is made by Jacques.

 

Jacques wanted to tell stories – about life, joy, sorrow, conflicts, war, love and friendship - to be a Human Being. He write stories himself or work with other Playwrights pieces, but he also often chose old Folktales and Fairy tales because of the good story, wisdom and ‘morale’.

 

To tell the story, he chose the genre and visual form he think would be the most suitable, fitting or exciting to use - for this very story. He worked with traditional theater, with nonverbal theater, with musical-based performances and concerts and with puppet-theater in all forms. The form was a way and a tool to tell a story. In this choice, the practical reality as budget, language, cultural context, time, space etc. also have a considerable importance. Jacques considered these facts as an natural part of the process and the performance – and not as a limiting problem.

 

For the storytelling technique, he worked with focus on the body – with the body’s impulses and signals – the impressions and expressions. The Actors should feel and be aware of this instrument – and be able to use it honestly every second moment. This principle or claim is the same for the Actor as the Puppeteer. To do it, even the most well educated Actor have to feel safe. Jacques headlines for the process was therefore; Give time, trust and mental safety. Therefore, in the process - he knew the schedule, what should be done and when, knew the frustrations and doubts – he was the captain on the ship and all came safe home.

 

To describe Jacques’ artistically universe and characteristic, you can use words as calm, listening, philanthropic – and at the same time deeply innovative, surprising colorful and brave.

His performances often tell a serious story, sometimes very tragic – but the form and atmosphere is light and filled with music, comical characters, situations and inventions. As his audience, you do not always get a happy ending, but you always get hope!

bottom of page